Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych celem przedstawienia oferty i realizacji przedmiotu zawartej umowy tj. wykonanie usług remontowo-budowlanych jest firma remontowo – budowlana „PARTNER” Piotr Głowacki z siedzibą w Sądkowa 124, 38-204 Tarnowiec, zwany dalej: „Administratorem”.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą adresu e-mail: biuro@pgpartner.pl lub telefonicznie 502 138 614.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda na przedstawienie oferty wstępnej i/lub podpisana umowa.
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty na wykonanie prac remontowo-budowlanych drogą mailową, telefonicznie ewentualnie podczas spotkania lub w celu umożliwienia realizacji zawartej umowy, w tym umożliwienie kontaktu pracownikom firmy „PARTNER”, w celu prowadzenia realizacji umowy, na potrzeby bieżącego kontaktu oraz w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przedstawienie oferty i zawarcie umowy będą niemożliwe.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Przysługują Państwu uprawnienia żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie i na zasadach zgodnych z RODO.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, które świadczą usługi w zakresie prac wykończeniowych, instalacji wod-kan i elektrycznych oraz dostawcom materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania usługi remontowo-budowlanej w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych, gwarantujących bezpieczeństwo tych danych.
  10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, • archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.